Regulamin

REGULAMIN FILMTEK.PL

SPIS TREŚCI:

 • Art. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • Art. 2 DEFINICJE
 • Art. 3 WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU
 • Art. 4 ZAWARCIE UMOWY, REJESTRACJA I KORZYSTANIE Z SERWISU
 • Art. 5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • Art. 6 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW
 • Art. 7 WSTRZYMANIE I ZAPRZESTANIE ŚWIADCZENIA USŁUG
 • Art. 8 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ADMINISTRATORA
 • Art. 9 KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
 • Art. 10 REKLAMACJE
 • Art. 11 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • Załącznik nr 1 — Polityka Prywatności

Art. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz korzystania z serwisu pod nazwą „filmtek.pl”, zdefiniowanego w dalszej części Regulaminu w szczególności prawa i obowiązki administratora Serwisu i jego Użytkowników związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną.
 • Regulamin udostępniany jest Użytkownikom przez Administratora przed zawarciem Umowy o świadczenie Usług.
 • Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili jego akceptacji.

Art. 2 DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Administrator/Usługodawca — Krystian Kociszewski, ul.Słone 17/2, 57-350 Kudowa Zdrój, NIP: 8831713474. Administrator świadczy na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczną w tym w szczególności usługę udostępnienia zasobów i funkcjonalności Serwisu.
 • Konto – dostępne po zalogowaniu się (podaniu loginu oraz hasła), przypisane do Użytkownika miejsce w Serwisie, umożliwiające korzystanie z części usług Serwisu. Częścią Konta jest Profil.
 • Login — unikalna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie wybrana w trakcie rejestracji Konta, w tym nickname i/lub adres e-mail Użytkownika.
 • Prawa do Serwisu — wszelkie prawa własności intelektualnej do marki, znaków towarowych, domeny, projektów, elementów graficznych, oprogramowania oraz wszelkich innych elementów Serwisu o charakterze twórczym.
 • Profil — miejsce w Serwisie, w którym Użytkownik dobrowolnie zamieszcza różnorodne treści stanowiące zbiór informacji na jego temat, widoczne dla innych Użytkowników oraz dostępne dla Administratora na warunkach określonych w Regulaminie.
 • Regulamin — niniejszy Regulamin.
 • Serwis — internetowy portal społecznościowy filmtek.pl, zlokalizowany pod adresem internetowym http://www.filmtek.pl lub w innych rozszerzeniach domenowych „filmtek.pl” zarządzanych przez Administratora lub też w innych wybranych przez Administratora domenach, oferujący Użytkownikom i dostarczający im pakiet Usług świadczonych drogą elektroniczną dla niekomercyjnego użytku osobistego.
 • Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, na warunkach określonych w Regulaminie.
 • Usługi – świadczone w oparciu o Regulamin, w ramach Serwisu na rzecz Użytkowników, usługi stanowiące usługi elektroniczne w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ.U.Nr 144 poz. 1204 z poz. zm.).
 • Użytkownik — każda osoba prawna i pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Usług Serwisu lub osoba małoletnia lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, która uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Usług. Osoba prawna może mieć własne Konto pod warunkiem wskazania jednej, uprawnionej osoby fizycznej jako Użytkownika.
 • Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie
 • Treści Użytkownika/Treści – wszelkie treści zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników, w tym w szczególności: teksty, materiały multimedialne, zdjęcia, komentarze, recenzje oraz elementy Profilu.

Art. 3 WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

 • Warunkiem koniecznym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konta poczty e-mail. Dla poprawnego funkcjonowania Serwisu wymagana jest jedna z przeglądarek: Firefox, Opera, Chrome i Safari dla Mac OS X; w ich najnowszych wersjach. Starsze od aktualnych wersji wersje przeglądarek, mogą nie być obsługiwane lub nie być obsługiwane w pełni.
 • Modyfikowanie lub blokowanie jakichkolwiek treści prezentowanych w ramach Serwisu filmtek.pl może uniemożliwić Użytkownikowi dostęp do Serwisu. Dotyczy to w szczególności wykorzystywania w tym celu narzędzi, takich jak przeglądarki internetowe lub inne aplikacje, mające możliwość modyfikowania lub blokowania treści przekazywanych w Serwisu, w tym treści o charakterze reklamowym.
 • W przypadku korzystania przez Użytkownika z nietypowych lub nie stosowanych powszechnie rozwiązań technicznych lub informatycznych Serwis może nie być dostępny.
 • Warunkiem świadczenia Usług dostępnych za pomocą urządzeń mobilnych jest posiadanie przez Użytkownika właściwego urządzenia mobilnego oraz poprawne zainstalowanie w pamięci tego urządzenia aplikacji mobilnej.
 • Administrator zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usług wybranych przez Użytkownika niezwłocznie, a Usług wybranych przez Użytkownika Zarejestrowanego nie później niż 24 godziny od momentu utworzenia aktywnego Konta.

Art. 4 ZAWARCIE UMOWY, REJESTRACJA I KORZYSTANIE Z SERWISU

 • Usługodawca w ramach Serwisu świadczy na rzecz Użytkowników Usługi, zgodnie z Regulaminem. Usługi obejmują w szczególności:
  • Usługi świadczone na rzecz wszystkich Użytkowników m.in.:
   • możliwość przeglądania zasobów Serwisu,
   • możliwość korzystania z wyszukiwarki,
   • możliwość udostępniania aplikacji mobilnych w celu korzystania z Serwisu za pomocą urządzeń mobilnych,
   • możliwość prezentowania Użytkownikom repertuaru kin znajdujących się w okolicy.
  • Usługi świadczone na rzecz Użytkowników Zarejestrowanych m.in.:
   • możliwość zarządzania Kontem oraz korzystania z jego funkcjonalności, w tym między innymi możliwość oceniania filmów, seriali, gier, ludzi kina, kin oraz korzystania z aplikacji „Gustomierz” umożliwiającej określenie gustu filmowego,
   • możliwość korzystania z Profilu Użytkownika,
   • możliwość wprowadzania wybranych Treści,
   • możliwość korzystania z funkcji społecznościowych,
   • możliwość korzystania z usługi łączenia kont z kontami Użytkowników Zarejestrowanych w innych serwisach, określonej w treści ustępu 2 poniżej.
 • Administrator może również w ramach Serwisu świadczyć na rzecz Użytkowników inne Usługi, które świadczone będą na podstawie i zasadach określonych w odrębnych regulaminach. Zamówienie świadczenia takich usług wymagało będzie w szczególności udostępnienia przez Usługodawcę tego regulaminu Użytkownikowi oraz jego akceptacji przez Użytkownika.
 • W ramach świadczenia usługi łączenia kont z kontami Użytkowników Zarejestrowanych w innych serwisach, Administrator w szczególności:
  • umożliwia Użytkownikom Zarejestrowanym zaproszenie znajomych do grona Użytkowników Zarejestrowanych oraz do grona znajomych w ramach konta Użytkownika w Serwisie. W celu wysłania zaproszenia Użytkownik Zarejestrowany dokonuje importu kontaktów zgromadzonych przez Niego w skrzynce kontaktowej właściwej dla adresu e-mail podanego przez przy rejestracji w Serwisie, a następnie wysyła, za pośrednictwem Serwisu zaproszenie do wybranego znajomego. Zaproszenie może również zostać wysłane przez Użytkownika Zarejestrowanego poprzez bezpośrednie wprowadzenie adresu e-mail zapraszanego, bez konieczności dokonywania importu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Zaproszony znajomy w celu uzyskania statusu Użytkownika Zarejestrowanego winien dokonać rejestracji w Serwisie, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Administrator nie będzie w żaden sposób przetwarzał danych osobowych, osób zaproszonych przez Użytkownika Zarejestrowanego, z wyjątkiem sytuacji, w których zaproszona osoba przyjmie zaproszenie i przeprowadzi procedurę rejestracji w Serwisie, uzyskując tym samym status Użytkownika Zarejestrowanego;
  • udostępnia usługę kojarzenia osób występujących jako znajomi w ramach profili Użytkownika Zarejestrowanego w innych serwisach lub kojarzenia osób, których dane zawarte są we właściwych bazach Użytkownika Zarejestrowanego stworzonych w ramach innych serwisów z osobami będącymi Użytkownikami Zarejestrowanymi. Usługa kojarzenia znajomych realizowana będzie za pośrednictwem udostępnionej Użytkownikowi Zarejestrowanemu aplikacji a dane osobowe wskazanych w zdaniu poprzednim osób przetwarzane będą wyłącznie przez Użytkownika Zarejestrowanego, z wyjątkiem sytuacji, w których osoby te uzyskają status Użytkowników Zarejestrowanych; oraz
  • udostępnia usługę importu do Serwisu lub publikacji w Serwisie (w ramach własnego profilu Użytkownika Zarejestrowanego) danych zgromadzonych w ramach własnych profili Użytkownika w innych serwisach, w szczególności określonych w treści art. 2 ust. 9 Regulaminu danych osobowych oraz danych o aktywnościach Użytkownika Zarejestrowanego, (w zakresie poziomu prywatności ustawionego zgodnie z wyborem Użytkownika Zarejestrowanego).
 • Korzystanie z Usług w tym utworzenie i korzystanie z Konta w Serwisie jest dobrowolne i nieodpłatne. filmtek.pl zastrzega, że może wprowadzić dodatkowe płatne usługi funkcjonalności, dostępne na podstawie odrębnych regulaminów.
 • Z chwilą skorzystania z Usług, które nie wymagają dokonywania rejestracji pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem zostaje zawarta Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną. W takim przypadku, korzystając z Usług Użytkownik oświadcza, że akceptuje Regulamin, tzn. zapoznał się z jego treścią i zobowiązuje się go przestrzegać.
 • Z chwilą rejestracji w Serwisie Użytkownik uzyskuje status Użytkownika Zarejestrowanego i zawiera z Administratorem Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieokreślony.
 • Użytkownik w celu dokonania rejestracji powinien: (a) prawidłowo wypełnić formularz rejestracyjny albo w przypadku rejestracji za pośrednictwem aplikacji komputerowej umożliwiającej korzystanie z Serwisu z wykorzystaniem zewnętrznych danych autoryzacyjnych w szczególności choć nie wyłącznie facebook connect – uruchomić tę aplikację i (b) zaakceptować Regulamin poprzez odznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru. Potwierdzenie rejestracji dokonywanej za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, następuje poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany na adres e-mail Użytkownika
 • Użytkownik rejestrując się w Serwisie i tworząc Konto podaje w tym celu dane obejmujące dane osobowe, określone w treści art. 5 ust.2 Regulaminu w sposób i na zasadach tam określonych. W przypadku rejestracji za pośrednictwem aplikacji komputerowej umożliwiającej korzystanie z Serwisu z wykorzystaniem zewnętrznych danych autoryzacyjnych Użytkownik w celu dokonania rejestracji zobowiązany będzie do podania brakujących w stosunku do podanych w ramach rejestracji na serwisie integrowanym, danych osobowych.
 • Użytkownik Zarejestrowany uzyskuje dostęp do Konta za pomocą podanych przy rejestracji adresu poczty elektronicznej oraz hasła – w odniesieniu do rejestracji za pośrednictwem formularza rejestracyjnego lub w przypadku rejestracji za pośrednictwem aplikacji komputerowej umożliwiającej korzystanie z Serwisu z wykorzystaniem zewnętrznych danych autoryzacyjnych – zgodnie z zasadami takiej rejestracji.
 • Dane określone w treści art. 5 ust. 2 Regulaminu z chwilą dokonania rejestracji będą zapisane i prezentowane zgodnie z przyjętym przez Administratora, domyślnym poziomem prywatności w zakresie ich widoczności przez innych Użytkowników. Użytkownik może zdecydować o innym oznaczeniu poziomu prywatności wybranych danych, za pośrednictwem właściwej strony ustawień Użytkownika znajdującej się w Serwisie.
 • Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik musi złożyć następujące oświadczenia:
  • zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
  • dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Usług Serwisu,
  • dane podane przeze mnie w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą,
  • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, określonych w treści art. 5 ust. 2 Regulaminu, dla celów należytego wykonania Umowy oraz innych, w przypadkach określonych w treści Regulaminu,
  • wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu,
  • umieszczenie na Koncie treści zawierających dane osobowe, wizerunek oraz informacje, dotyczące innych osób będzie następowało w sposób legalny, dobrowolny oraz za ich zgodą.
 • Dane podane przez Użytkownika mogą zostać zweryfikowane przez Administratora. W tym celu Administrator może wymagać od Użytkownika złożenia innych oświadczeń niż przewidziane Regulaminem.
 • Administrator może odmówić utworzenia Konta albo zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeżeli Login jest już używany w ramach Serwisu lub jeżeli poweźmie on uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest on sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Administratora. W takim przypadku Administrator może również zablokować świadczenie Usług Użytkownikowi.
 • Administrator może zablokować lub usunąć istniejące Konto, oraz zablokować świadczenie Usług, jeśli poweźmie uzasadnione podejrzenie, iż Użytkownik działa w sposób sprzeczny z Regulaminem, obowiązującym prawem lub dobrymi obyczajami. Dotyczy to w szczególności sytuacji w których Użytkownik:
  • publikuje na swoim Koncie Treści godzące w dobre obyczaje (np.: promujące przemoc, używające mowy nienawiści);
  • publikuje na swoim Koncie Treści kwalifikujące się jako Spam (akcje reklamowe dotyczące podmiotów komercyjnych, politycznych i ideologicznych);
  • publikuje na swoim Koncie Treści naruszające prawa osób trzecich;
  • podaje nieprawdziwe dane osobowe;
  • lub w inny sposób wykorzystuje Serwis sprzecznie z jego celem (w szczególności w sposób opisany w art. 6 ust. 7 i 8 poniżej)
 • Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Serwisu do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich w szczególności do zamieszczania w Serwisie reklam oraz innych elementy promocji towarów i usług własnych oraz osób trzecich.
 • Administrator informuje, że na stronie stosuje technologię cookies i inne podobne technologie w celu udostępniania Serwisu i jego funkcjonalności zgodnie z Regulaminem
 • Administrator zastrzega sobie prawo do stosowania technologii cookies i innych podobnych technologii w celu udostępniania Serwisu i jego funkcjonalności zgodnie z Regulaminem.
 • Wszelkie Prawa do Serwisu z wyłączeniem Treści pochodzących od Użytkowników oraz materiałów pochodzących od innych producentów, dystrybutorów i usługodawców przysługują Administratorowi.
 • Opracowywanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, łączenie z innymi materiałami, zasobów i treści Serwisu, do których prawa autorskie majątkowe należą do Administratora oraz odsyłanie do nich czy sprzedaż za pośrednictwem narzędzi innych niż udostępnione w Serwisie jest zabronione.

Art. 5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Z chwilą rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami, w sposób i w celach określonych w Polityce Ochrony Prywatności (Załącznik nr 1) oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 • Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora w celu określonym w treści ust. 5 poniżej następujących danych osobowych:
  • podanych przez Użytkownika w ramach formularza rejestracyjnego:
   • nickname, adres e-mail, datę urodzenia, płeć, imię i nazwisko (opcjonalnie);
  • adresu IP Użytkownika oraz określonej na jego podstawie miejscowości w której Użytkownik mieszka i miejscu, w którym chodzi On do kina;
  • numer ID właściwy dla danego Użytkownika Zarejestrowanego, przypisany w Serwisie lub w innym w ramach oraz w połączeniu, z którym realizowane są usługi w ramach Serwisu;
  • w przyszłości zakres wymaganych danych może zostać rozszerzony przez Administratora o numer telefonu komórkowego Użytkownika, co nie będzie stanowiło zmiany Regulaminu.
 • Użytkownik wyraża również zgodę na prezentację określonych w treści art. 5 ust. 2 danych, zgodnie z domyślnymi lub zaznaczonymi w przypadku ich zaznaczenia przez Użytkownika opcjami poziomu prywatności.
 • Administratorem danych osobowych jest web-port.pl Krystian Kociszewski, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników Zarejestrowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Administrator danych osobowych może powierzyć ich przetwarzanie innemu podmiotowi.
 • Dane osobowe określone w treści art. 5 ust. 2 Regulaminu oraz inne informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania Umowy z Użytkownikiem Zarejestrowanym oraz świadczenia Usług, w tym przekazywania informacji i komunikatów dotyczących i związanych ze świadczonymi Usługami, w tym informacji i materiałów dotyczących tematyki i funkcjonowania Serwisu, w tym także informacji marketingowych i reklamowych związanych z akcjami i wydarzeniami mającymi miejsce w Serwisie jak również w celach określonych w Polityce Ochrony Prywatności.
 • Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Serwisu od weryfikacji danych osobowych Użytkownika oraz od weryfikacji legalności przetwarzania przez Użytkownika danych osobowych oraz wizerunku osób trzecich lub legalności innych danych udostępnianych w Serwisie. W przypadku powzięcia wątpliwości co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika Zarejestrowanego danych w formularzu rejestracyjnym, Administrator może zablokować Konto do czasu wyjaśnienia sprawy
 • Dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane przez Administratora do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od Administratora lub osób trzecich wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika odrębnej zgody na takie wykorzystanie.
 • Użytkownik Zarejestrowany ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania, uzupełniania oraz żądania ich usunięcia.
 • Użytkownik Zarejestrowany ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.
 • Administrator nie będzie udostępniać zgromadzonych danych osobowych Użytkowników Zarejestrowanych innym osobom lub instytucjom, chyba że nastąpi to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika. Administrator uprawniony jest do ujawnienia i udostępnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
 • W przypadku wyrażenia przez Użytkownika odrębnej zgody w tym zakresie dane osobowe określone w treści ust. 2 powyżej będą przetwarzanie przez Administratora w celach marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku lub wykorzystywane w celu wysyłania za ich pośrednictwem treści informacyjnych oraz treści o charakterze informacji handlowej pochodzących od Administratora lub jego partnerów.

Art. 6 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 • Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto i nie może udostępniać Konta innym osobom ani korzystać z Kont należących do innych osób. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła do Konta. W przypadku stwierdzenia przez Administratora naruszenia postanowień zdań poprzednich przez Użytkownika, Administrator niezależnie od możliwości odpowiednio zablokowania Konta bądź rozwiązania umowy o świadczeniu usług droga elektroniczną będzie uprawniony do usunięcia wszelkich Treści tego Użytkownika oraz jakichkolwiek efektów jego działalności w Serwisie w tym w szczególności działalności polegającej na manipulowaniu rankingami zamieszczonymi w Serwisie, bez konieczności powiadamiania Użytkownika.
 • Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od działań mogących utrudniać lub zakłócać działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, niezależnie od innych działań Administrator ma prawo do rozwiązania Umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Zawierając umowę z Administratorem, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
  • przestrzegania Praw do Serwisu,
  • przestrzegania postanowień Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa i dobrych obyczajów,
  • szanowania innych Użytkowników i ich praw oraz praw osób trzecich,
  • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników.
 • Użytkownik oświadcza, że wszelkie dane osobowe i Treści, w tym zdjęcia, umieszczane przez niego w Serwisie, są prawdziwe i nie naruszają żadnych praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich majątkowych oraz praw do ochrony wizerunku. W przypadku zamieszczenia przez Użytkownika Treści przedstawiających lub odnoszących się do osób trzecich lub innych Użytkowników, oświadcza On również, że uzyskał zgodę tych osób na umieszczenie tych Treści.
 • Użytkownik, umieszczając swoje dane, wizerunek, Profil lub Treści Użytkownika, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz Administratora. W odniesieniu do tych elementów Treści Użytkownika, które są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.)
 • Użytkownik, umieszczając w serwisie Treści udziela Usługodawcy nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie ani przestrzeni niewyłącznej licencji do ich wykorzystania na następujących polach eksploatacji:
   • publikacji (publicznego udostępnienia) na stronach internetowych Usługodawcy, w ramach Serwisu filmtek.pl,
   • publikacji na oficjalnych profilach Usługodawcy w mediach społecznościowych (w szczególności: Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, YouTube,Pinterest, Linkedin),
   • publikacji w materiałach prasowych,
   • publikacji na stronach internetowych, aplikacjach lub innych urządzeniach końcowych podmiotów współpracujących z Usługodawcą,
   • udostępnianie za pośrednictwem telewizji kablowych należących do podmiotów współpracujących z Usługodawcą

  Udzielona licencja upoważnia Usługodawcę do korzystania z Treści Użytkownika w całości jak również w postaci dowolnych fragmentów (w zakresie pól eksploatacji określonych powyżej). Udzielona licencja upoważnia Usługodawcę do dowolnej modyfikacji Treści Użytkownika (w szczególności dokonywania skrótów redakcyjnych, tłumaczeń i łączenia z innymi utworami). Udzielona licencja upoważnia Usługodawcę do udzielania sublicencji na korzystanie z Treści Użytkownika w zakresie pól eksploatacji określonych powyżej

 • Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem. W szczególności zabrania się umieszczania Treści Użytkownika w tym Profili lub innych treści sprzecznych z Regulaminem, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami, w tym treści i zdjęć:
  • o charakterze erotycznym, pornograficznym, obscenicznym,
  • zawierających treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe,
  • obrazujących lub propagujących przemoc, faszyzm, rasizm, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.),
  • naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób,
  • upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz publikacji wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów,
  • naruszających prawo do prywatności lub co do których zachodzi podejrzenie, że naruszają prawo do prywatności,
  • tekstów, zdjęć itp. zawierających materiały chronione prawem autorskim nie będącym w posiadaniu Użytkownika,
  • zdjęć dokumentów, kart kredytowych oraz osobistych informacji finansowych,
  • tekstów, zdjęć opisujących, promujących lub dostarczających instrukcji do działań niezgodnych z prawem lub działań choćby potencjalnie niebezpiecznych,
  • jakichkolwiek innych uznanych przez Administratora za niepożądane,
  • jakichkolwiek innych sprzecznych z prawem lub łamiących normy społeczne i obyczajowe.
 • Zabrania się również działalności Użytkowników polegającej na:
  • rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej, reklam towarów, usług oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej w Serwisie,
  • zamierzonym wpływaniu na innych Użytkowników w celu ich ośmieszenia lub obrażenia (czego następstwem jest wywołanie kłótni) poprzez wysyłanie napastliwych i/lub kontrowersyjnych i/lub nieprawdziwych przekazów czy też poprzez stosowanie różnego typu zabiegów erystycznych. (tzw. „trolowanie”),
  • propagowaniu w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie serwisów zamieszczających treści lub proponujących działania naruszające postanowienia Regulaminu, powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub też zasady współżycia społecznego, w tym w szczególności serwisów oferujących treści, których rozpowszechnianie narusza prawa osób trzecich,
  • używaniu programów (botów) generujących zapytania do serwerów Administratora. Wszelkie tego typu działania mogą zostać uznane za atak DoS (Denial of Service).
  • promowaniu innych stron/serwisów internetowych i aplikacji,
  • łamaniu ogólnie przyjętych zasad netykiety,
  • kopiowaniu części lub całości Serwisu w tym kodu źródłowego lub wykorzystywaniu go w celach zarobkowych. Administrator może wskazać w odrębnym regulaminie elementy Serwisu, które Użytkownik może udostępniać osobom trzecim.
 • W przypadku stwierdzenia przez Administratora naruszenia postanowień punktów 7 i 8 powyżej przez Użytkownika, Administrator niezależnie od możliwości odpowiednio zablokowania Konta bądź rozwiązania Umowy o świadczeniu usług droga elektroniczną będzie uprawniony do usunięcia wszelkich Treści tego Użytkownika oraz jakichkolwiek efektów jego działalności w Serwisie.
 • Użytkownik, który stwierdził naruszenie Praw do Serwisu powinien zgłosić Administratorowi opis naruszenia oraz o ile to możliwe dane naruszyciela.

Art. 7 WSTRZYMANIE I ZAPRZESTANIE ŚWIADCZENIA USŁUG

 • Użytkownik może wypowiedzieć Umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, bez podania przyczyny poprzez złożenie oświadczenia woli w celu rozwiązania Umowy, zgodnie z procedurą opisaną na stronie pomoc, za pośrednictwem maila przesłanego Administratorowi na adres email: kontakt@web-port.pl Rozwiązanie Umowy w taki sposób skutkuje usunięciem przetwarzanych danych Użytkownika Zarejestrowanego z bazy danych Serwisu oraz uznaniem Konta za usunięte.
 • Użytkownik może w terminie 14 dni od zawarcia Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone pisemnie na adres: web-port.pl Krystian Kociszewski, ul.Zdrojowa 16/2/1 57-350 Kudowa Zdrój, bądź mailowo na adres: kontakt@web-port.pl Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy można również złożyć przy wykorzystaniu formularza, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz.827).
 • Administrator może rozwiązać Umowę i usunąć Konto w sytuacjach opisanych w art. 4 punkt 13:
  • naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zasad współżycia społecznego,
  • podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę innych Użytkowników, Serwisu lub Administratora,
  • wykorzystywania przez Użytkownika Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem,
 • Administrator zastrzega prawo do rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z Użytkownikiem, którego Konto było nieaktywne przez okres ostatnich sześciu miesięcy.
 • O rozwiązaniu umowy Administrator poinformuje Użytkownika (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) w terminie do 14 dni od rozwiązania.
 • W przypadku rozwiązania umowy przez Administratora, założenie przez Użytkownika nowego Konta wymaga uprzedniej zgody Administratora.
 • Administrator może dokonać zmiany Loginu w przypadkach określonych w treści ust. 3 powyżej.

Art. 8 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ADMINISTRATORA

 • Administrator ma prawo do czasowego zawieszenia funkcji Serwisu, wynikającego z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie.
 • Użytkownik jest odpowiedzialny za za Treści publikowane na jego Profilu. Treści te nie pochodzą od Administratora. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do ich: redagowania, skracania bądź usunięcia w przypadku jeśli Treści te będą sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami.

Art. 9 KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

 • Użytkownicy mogą szybko i efektywnie kontaktować się z Administratorem we wszelkich sprawach innych niż reklamacje pod adresem: ul.Zdrojowa 16/2/1 Kudowa Zdrój, kontakt@web-port.pl, Tel 885 535 555
 • Opłata dla Użytkownika za połączenie numerami o jakich mowa w ust. 1 powyżej nie jest wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik.

Art. 10 REKLAMACJE

 • Użytkownik może zgłaszać Administratorowi reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
 • Reklamacja Użytkownika winna zostać przesłana w formie pisemnej pod adres wskazany w treści Art. 9 ust 1 i określać:
  • dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację,
  • rodzaj Usługi, będącej przedmiotem reklamacji,
  • zarzuty Użytkownika,
  • uzasadnienie reklamacji Użytkownika,
  • ewentualnie proponowany przez Użytkownika sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
 • Administrator dołoży starań aby reklamacja została rozpatrzona w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy ją uznaje czy też odmawia jej uznania z powodu braku podstaw. Administrator zobowiązany jest do powiadomienia Użytkownika o konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Administratora przez podmioty, za które nie ponosi on odpowiedzialności, w terminie do 30 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta

Art. 11 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.filmtek.pl lub w siedzibie Administratora.
 • Warunkiem korzystania z Serwisu od dnia wejścia w życie Regulaminu, jest jego zaakceptowanie Regulaminu.
 • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.05.2018 i jest dostępny na stronach lub aplikacjach filmtek.pl (w szczególności w stopkach stron)
 • Regulamin może ulec zmianie na warunkach określonych w Regulaminie.
 • Administrator, na warunkach opisanych poniżej zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w przypadku:
  • zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących świadczenie Usług mającej wpływ na wzajemne prawa i obowiązki Stron oraz treść Umowy lub zmiany ich interpretacji wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów,
  • zmiany sposobu świadczenia Usług wynikające ze względów technicznych lub technologicznych, biznesowych lub bezpieczeństwa,
  • wprowadzenie nowych lub wycofanie przez Serwis dotychczasowych Usług;
 • W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym Użytkowników w formie publikacji na łamach Serwisu ogłoszenia z informacją o zmianie oraz adresem strony www, na której publikowany jest Regulamin a w odniesieniu do Użytkowników Zarejestrowanych, dodatkowo w formie wiadomości przekazywanej za pośrednictwem wewnętrznej poczty funkcjonującej w Serwisie lub adresu e-mail. W przypadku braku akceptacji zmienionej wersji Regulaminu, Użytkownik może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym Umowę z Administratorem, poprzez złożenie Usługodawcy w terminie do 14 dni od daty otrzymania powyższej informacji oświadczenia – drogą pisemną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – o braku akceptacji wprowadzonych w Regulaminie zmian. złożenie ww. oświadczenia oznacza rozwiązanie Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą. Rozwiązanie Umowy w taki sposób skutkuje usunięciem przetwarzanych danych Użytkownika Zarejestrowanego z bazy danych Serwisu oraz uznaniem Konta za usunięte.
 • Tekst jednolity Regulaminu zostanie każdorazowo opublikowany w Serwisie.
 • Wszelkie prawa do Serwisu oraz jego wszystkich elementów (w tym oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych i utworów prezentowanych w ramach Serwisu), za wyjątkiem Treści pochodzących od i rozpowszechnianych przez jego Użytkowników, należą do Usługodawcy lub podmiotów z nim współpracujących i podlegają ochronie prawnej. Dotyczy w szczególności:
  • utworów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.), w szczególności: literackich, publicystycznych, naukowych, kartograficznych, programów komputerowych, plastycznych, fotograficznych, wzornictwa przemysłowego, architektonicznych, architektoniczno-urbanistycznych, urbanistycznych, muzycznych, słowno-muzycznych, scenicznych, sceniczno-muzycznych, choreograficznych, pantomimicznych, audiowizualnych (w tym filmowych) i innych;
  • baz danych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402, z późn. zm.);
  • znaków towarowych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 z późn. zm.);
  • nazw domen internetowych;
  • innych treści i usług podlegających ochronie na podstawie właściwych przepisów, w tym na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
 • Administrator zastrzega sobie prawo zamknięcia Serwisu i całkowitego zaprzestania udostępniania Usług w Serwisie, bez podania przyczyn, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o podjęciu takiej decyzji.
 • Serwis, Regulamin oraz Umowy podlegają prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 • W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
 • Niezależnie od postanowień Regulaminu istnieje możliwość skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Właściwe procedury w tym zakresie dostępne są m.in. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz na stronie www.uokik.gov.pl